wia­ty przystankowe
Zamów tabli­cę a my dobie­rze­my tech­no­lo­gię wyko­na­nia. Zaj­mie­my się pro­duk­cją i dostar­czy­my nośnik w każ­de miej­sce. Pro­wa­dzi­my mon­taż w każ­dych warunkach. 
wia­ty przystankowe
Zamów tabli­cę a my dobie­rze­my tech­no­lo­gię wyko­na­nia. Zaj­mie­my się pro­duk­cją i dostar­czy­my nośnik w każ­de miej­sce. Pro­wa­dzi­my mon­taż w każ­dych warunkach. 
Poprzed­ni
Następ­ny
wia­ty przystan–kowe
Zamów tabli­cę a my dobie­rze­my tech­no­lo­gię wyko­na­nia. Zaj­mie­my się pro­duk­cją i dostar­czy­my nośnik w każ­de miej­sce. Pro­wa­dzi­my mon­taż w każ­dych warunkach. 

Wiaty przystankowe

Wia­ta przy­stan­ko­wa ma dawać schro­nie­nie podróż­nym ocze­ku­ją­cym na przy­jazd auto­bu­su lub tram­wa­ju. Tak było kie­dyś i jest tak do dziś, ale współ­cze­sne wia­ty przy­stan­ko­we peł­nią nie tyl­ko funk­cję użyt­ko­wą. Cza­sy się zmie­nia­ją, a zwar­ta zabu­do­wa miast wyma­ga nie­sza­blo­no­we­go podej­ścia do kwe­stii zwią­za­nych z pro­jek­to­wa­niem reklam i małej architektury. 
Ogra­ni­cze­nia prze­strze­ni powo­du­ją, że rekla­my coraz czę­ściej tra­fia­ją na wia­try przy­stan­ko­we i inne ele­men­ty infra­struk­tu­ry. Jeste­śmy pro­du­cen­tem wiat przy­stan­ko­wych z War­sza­wy i dosko­na­le zda­je­my sobie spra­wę z wyzwań, przed jaki­mi stoi bran­ża rekla­mo­wa w kon­tek­ście postę­pu­ją­cej urba­ni­za­cji i tro­ski o este­tycz­ny wygląd prze­strze­ni miejskiej. 

Wymiary i plany: 

Nasze realizacje: 

Reklamy na przystankach

Czy przy­sta­nek to dobre miej­sce na rekla­mę? Zde­cy­do­wa­nie tak! Przy­stan­ki i oko­li­ce dwor­ców rekla­mo­wych to tak­że dosko­na­łe miej­sce na mon­taż słu­pów ogło­sze­nio­wych pod­świe­tla­nych, a powo­dów jest co naj­mniej kil­ka. Przy­stan­ki znaj­du­ją się zwy­kle w pobli­żu ruchli­wych ulic i czę­sto uczęsz­cza­nych trak­tów pie­szych, a więc są to miej­sca o ogrom­nym poten­cja­le rekla­mo­wym. Aby w peł­ni go wyko­rzy­stać, war­to zain­we­sto­wać w pod­świe­tla­ną rekla­mę, czy­li gablo­tę CLP, któ­ra będzie widocz­na o każ­dej porze dnia i nocy, nie­za­leż­nie od panu­ją­cych warun­ków atmos­fe­rycz­nych. Zaufaj nam — NR EGAL to fir­ma z wie­lo­let­nim doświad­cze­niem w dzie­dzi­nie pro­duk­cji nośni­ków rekla­mo­wych.

Wiaty przystankowe NEMO 

Wia­ta przy­stan­ko­wa Nemo cha­rak­te­ry­zu­je się nowo­cze­snym wyglą­dem i kom­pak­to­wą kon­struk­cją dosto­so­wa­ną do każ­dych warun­ków miej­skich i poza­miej­skich. Nasze wia­ty przy­stan­ko­we są pro­jek­to­wa­ne przez kwa­li­fi­ko­wa­nych archi­tek­tów. Bez­pie­czeń­stwo, uży­tecz­ność i este­ty­ka to ele­men­ty skła­do­we zada­szeń przy­stan­ków, któ­re pro­jek­tu­je­my. Reali­zu­je­my rów­nież indy­wi­du­al­ne pro­jek­ty przy­stan­ków z miej­scem na rekla­mę w dowol­nym for­ma­cie. Prze­wi­dzia­ne mate­ria­ły gwa­ran­tu­ją trwa­łość i odpor­ność okre­ślo­ną na mini­mum 5 lat gwarancji. 

Dlaczego warto zainwestować w podświetlaną reklamę?

Sku­tecz­na rekla­ma to widocz­na rekla­ma — dokład­nie takie są gablo­ty CLP i rekla­my na wia­tach przy­stan­ko­wych. Dzię­ki dobrej loka­li­za­cji sta­łej eks­po­zy­cji rekla­ma CLP to ide­al­ny spo­sób na pro­mo­cję fir­my lub wyda­rzeń kul­tu­ral­nych. Rekla­my na przy­stan­kach mają tysią­ce odbior­ców dzien­nie! Zamów swo­ją rekla­mę już dziś a my zaj­mie­my się resz­tą. Nasze usłu­gi są kom­plek­so­we – pro­jek­tu­je­my, pro­du­ku­je­my i mon­tu­je­my! Dzia­ła­my na tere­nie całe­go kraju. 
Realizujemy zamówienia na terenie całego kraju.
Aby otrzymać wycenę na realizację prosimy o wysłanie formularza, zapytanie mailowe lub kontakt telefoniczny. Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00 Zapraszamy do współpracy!

Kontakt