wia­ty przystankowe
Zamów tabli­cę a my dobie­rze­my tech­no­lo­gię wyko­na­nia. Zaj­mie­my się pro­duk­cją i dostar­czy­my nośnik w każ­de miej­sce. Pro­wa­dzi­my mon­taż w każ­dych warunkach. 
wia­ty przystankowe
Zamów tabli­cę a my dobie­rze­my tech­no­lo­gię wyko­na­nia. Zaj­mie­my się pro­duk­cją i dostar­czy­my nośnik w każ­de miej­sce. Pro­wa­dzi­my mon­taż w każ­dych warunkach. 
Poprzed­ni
Następ­ny
wia­ty przystan–kowe
Zamów tabli­cę a my dobie­rze­my tech­no­lo­gię wyko­na­nia. Zaj­mie­my się pro­duk­cją i dostar­czy­my nośnik w każ­de miej­sce. Pro­wa­dzi­my mon­taż w każ­dych warunkach. 
Wia­ty przy­stan­ko­we NEMO 
Wia­ta przy­stan­ko­wa Nemo cha­rak­te­ry­zu­je się nowo­cze­snym wyglą­dem i kom­pak­to­wą kon­struk­cją dosto­so­wa­ną do każ­dych warun­ków miej­skich i pozamiejskich. 
Nasze wia­ty przy­stan­ko­we są pro­jek­to­wa­ne przez kwa­li­fi­ko­wa­nych archi­tek­tów. Bez­pie­czeń­stwo, uży­tecz­ność i este­ty­ka to ele­men­ty skła­do­we zada­szeń przy­stan­ków, któ­re pro­jek­tu­je­my. Reali­zu­je­my rów­nież indy­wi­du­al­ne pro­jek­ty przy­stan­ków z miej­scem na rekla­mę w dowol­nym for­ma­cie. Prze­wi­dzia­ne mate­ria­ły gwa­ran­tu­ją trwa­łość i odpor­ność okre­ślo­ną na mini­mum 5 lat gwarancji. 

Wymiary i plany: 

Nasze realizacje: 

Realizujemy zamówienia na terenie całego kraju.
Aby otrzymać wycenę na realizację prosimy o wysłanie formularza, zapytanie mailowe lub kontakt telefoniczny. Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00 Zapraszamy do współpracy!

Kontakt