Wiaty przystankowe jako nośnik reklamy

wiata przystankowa z reklamą

Sku­tecz­ny nośnik rekla­my to taki, któ­ry umoż­li­wia dotar­cie do duże­go gro­na klien­tów. Dokład­nie takie są wia­ty przy­stan­ko­we, któ­re zwy­kle znaj­du­ją się przy ruchli­wych uli­cach i każ­de­go dnia korzy­sta z nich spo­ro osób. Rekla­ma na przy­stan­kach na sta­łe wpi­sa­ła się w kra­jo­braz pol­skich miast i nie tyl­ko. Nic nie wska­zu­je na to, aby popu­lar­ność wiat rekla­mo­wych w bran­ży rekla­mo­wej mia­ła ulec zmia­nie. Jeste­śmy pro­du­cen­tem wiat przy­stan­ko­wych i wie­my, jaka rekla­ma naj­le­piej spraw­dza się na w prze­strze­ni miejskiej.

Wia­ty przy­stan­ko­we zapew­nia­ją dobrą eks­po­zy­cję rekla­my, oświe­tle­nie i widocz­ność tak­że po zmro­ku oraz dłu­gi czas kon­tak­tu odbior­cy z rekla­mą, co pozo­sta­je nie bez zna­cze­nia dla zapa­mię­ty­wal­no­ści rekla­my i budo­wa­nia roz­po­zna­wal­no­ści mar­ki na ryn­ku lokal­nym. Odbior­cą rekla­my na przy­stan­ku są nie tyl­ko podróż­ni, ale tak­że prze­chod­nie, rowe­rzy­ści i oso­by sto­ją­ce w kor­kach na zatło­czo­nych ulicach. 

Reklama na przystankach to tysiące odbiorców dziennie!

Postę­pu­ją­ca urba­ni­za­cja ozna­cza ogra­ni­cze­nie prze­strze­ni, któ­rą moż­na wyko­rzy­stać na rekla­my. Wła­śnie dla­te­go coraz chęt­niej wybie­ra­ne są wia­ty przy­stan­ko­we – jest to gwa­ran­cja dobrej loka­li­za­cji i tysię­cy odbior­ców każ­de­go dnia. Rekla­ma na przy­stan­kach dosko­na­le wpi­su­je się w prze­strzeń współ­cze­snych miast i nie zabu­rza este­ty­ki. Obec­nie wia­ty z rekla­ma­mi są spój­nym ele­men­tem miej­skie­go kra­jo­bra­zu i jed­ny­mi z naj­bar­dziej sku­tecz­nych nośni­ków. Jak wia­do­mo, sku­tecz­na rekla­ma to rekla­ma widocz­na z dale­ka oraz taka, któ­ra przy­cią­ga wzrok i ma inte­re­su­ją­cy, zapa­da­ją­cy w pamięć prze­kaz. Tre­ści rekla­mo­we nie mogą być zbyt­nio roz­bu­do­wa­ne – ide­al­nie spraw­dza­ją się krót­kie i chwy­tli­we hasła rekla­mo­we, któ­re pozwa­la­ją budo­wać sko­ja­rze­nia z marką.