tabli­ce wielko-formatowe
Zamów tabli­cę a my dobie­rze­my tech­no­lo­gię wyko­na­nia. Zaj­mie­my się pro­duk­cją i dostar­czy­my nośnik w każ­de miej­sce. Pro­wa­dzi­my mon­taż w każ­dych warunkach. 
tabli­ce wielko-formatowe
Zamów tabli­cę a my dobie­rze­my tech­no­lo­gię wyko­na­nia. Zaj­mie­my się pro­duk­cją i dostar­czy­my nośnik w każ­de miej­sce. Pro­wa­dzi­my mon­taż w każ­dych warunkach. 
Poprzed­ni
Następ­ny
tabli­ce wielko-formatowe
Zamów tabli­cę a my dobie­rze­my tech­no­lo­gię wyko­na­nia. Zaj­mie­my się pro­duk­cją i dostar­czy­my nośnik w każ­de miej­sce. Pro­wa­dzi­my mon­taż w każ­dych warunkach. 

Tablice wielkoformatowe

Pod­świe­tla­ne tabli­ce rekla­mo­we widocz­ne są z dale­ka o każ­dej porze dnia i nocy, a jak wia­do­mo, sku­tecz­na rekla­ma to rekla­ma przy­cią­ga­ją­ca wzrok. NR REGAL to pro­du­cent reklam wiel­ko­for­ma­to­wych – przy­go­tu­je­my pro­jekt, wypro­du­ku­je­my i zamon­tu­je­my two­ją reklamę! 

Podświetlane tablice

Tabli­ce o kon­struk­cji nośnej sta­lo­wej z oświe­tle­niem zewnętrz­nym (ang. Front light) oraz z oświe­tle­niem wewnętrz­nym (ang. Back light), umiesz­czo­ne na jed­nej, dwóch lub wię­cej pod­sta­wach. Tabli­ce moco­wa­ne w grun­cie z wyko­rzy­sta­niem postu­men­tu beto­no­we­go, bądź przy­twier­dza­ne do ele­wa­cji zewnętrz­nej budyn­ku. Stan­dar­do­we wymia­ry to 6 × 3 m, 8 × 4 m i 12 × 4 m. Wyko­nu­je­my indy­wi­du­al­ne zamówienia. 

Producent tablic wielkoformatowych

Wyko­nu­je­my rekla­my pod­świe­tla­ne na ste­la­żach moco­wa­nych po beto­no­we­go postu­men­tu lub na ażu­ro­wych kon­struk­cjach, któ­re moż­na w łatwy i szyb­ki spo­sób zde­mon­to­wać, aby prze­wieść w inne miej­sce. Rekla­my wiel­ko­for­ma­to­we insta­lu­je­my tak­że na ele­wa­cjach budyn­ków. Dobie­ra­my naj­lep­sze roz­wią­za­nia dla klien­ta i zawsze uwzględ­nia­my wymo­gi zama­wia­ją­ce­go oraz spe­cy­ficz­ne warun­ki lokal­ne. Dora­dza­my w kwe­stii wybo­ru miej­sca mon­ta­żu tak, aby dzia­ła­nia pro­mo­cyj­ne przy­nio­sły zamie­rzo­ny efekt. Jako pro­du­cent gablot rekla­mo­wych dosko­na­le zna­my zasa­dy rzą­dzą­ce świa­tem rekla­my i potra­fi­my je sku­tecz­nie wykorzystać. 

Wymiary i plany: 

Pobierz folder » 

Kratownice

Tabli­ce typu kra­tow­ni­ca są obec­nie bar­dzo popu­lar­ną for­mą nośni­ka rekla­mo­we­go. Ste­laż na rekla­mę wiel­ko­for­ma­to­wą jest nie­trwa­le zwią­za­ny z grun­tem, co umoż­li­wia łatwy i szyb­ki demon­taż oraz ponow­ne zasto­so­wa­nie w innym miej­scu. Efek­tow­na kon­struk­cja ażu­ro­wa jest zabez­pie­czo­na anty­ko­ro­zyj­nie poprzez tech­no­lo­gię cyn­ko­wa­nia ognio­we­go. Nośnik cechu­je się atrak­cyj­ną ceną w sto­sun­ku do moż­li­wo­ści jego wykorzystania. 

Dlaczego warto zdecydować się na reklamę wielkoformatową?

W dzie­dzi­nie rekla­my wiel­kość ma zna­cze­nie, a jeśli do tego doda­my pod­świe­tle­nie, to cięż­ko wyobra­zić sobie sku­tecz­niej­szy nośnik rekla­mo­wy. Ogra­ni­cze­niem reklam wiel­ko­for­ma­to­wych para­dok­sal­nie jest metraż – nie zawsze da się zamon­to­wać rekla­mę o takich wymia­rach, jakich sobie życzy­li­by­śmy. Zwar­ta zabu­do­wa miast wyma­ga nie­sza­blo­no­we­go podej­ścia do pro­jek­to­wa­nia reklam, a w NR REGAL dosko­na­le zda­je­my sobie spra­wę z wyzwań, jakie zwią­za­ne są z rekla­mą na obsza­rach zur­ba­ni­zo­wa­nych. Jed­no­cze­śnie dosko­na­le zna­my moż­li­wo­ści i poten­cjał pod­świe­tla­nych reklam wiel­ko­for­ma­to­wych. Skon­tak­tuj się z nami – pomo­że­my wybrać naj­lep­szą rekla­mę dla two­jej firmy! 

Wymiary i plany: 

Nasze realizacje: 

Realizujemy zamówienia na terenie całego kraju.
Aby otrzymać wycenę na realizację prosimy o wysłanie formularza, zapytanie mailowe lub kontakt telefoniczny. Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00 Zapraszamy do współpracy!

Kontakt