tabli­ce wielko-formatowe
Zamów tabli­cę a my dobie­rze­my tech­no­lo­gię wyko­na­nia. Zaj­mie­my się pro­duk­cją i dostar­czy­my nośnik w każ­de miej­sce. Pro­wa­dzi­my mon­taż w każ­dych warunkach. 
tabli­ce wielko-formatowe
Zamów tabli­cę a my dobie­rze­my tech­no­lo­gię wyko­na­nia. Zaj­mie­my się pro­duk­cją i dostar­czy­my nośnik w każ­de miej­sce. Pro­wa­dzi­my mon­taż w każ­dych warunkach. 
Poprzed­ni
Następ­ny
tabli­ce wielko-formatowe
Zamów tabli­cę a my dobie­rze­my tech­no­lo­gię wyko­na­nia. Zaj­mie­my się pro­duk­cją i dostar­czy­my nośnik w każ­de miej­sce. Pro­wa­dzi­my mon­taż w każ­dych warunkach. 
Tabli­ce wielkoformatowe 
Tabli­ce o kon­struk­cji nośnej sta­lo­wej z oświe­tle­niem zewnętrz­nym (ang. Front light) oraz z oświe­tle­niem wewnętrz­nym (ang. Back light), umiesz­czo­ne na jed­nej, dwóch lub wię­cej podstawach. 
Umo­co­wa­ne w grun­cie z wyko­rzy­sta­niem postu­men­tu beto­no­we­go, bądź przy­twier­dzo­ne do ele­wa­cji zewnętrz­nej budyn­ku o wym. 6x3m, 8x4m, 12x4m lub na indy­wi­du­al­ne zamówienie. 

Wymiary i plany: 

Pobierz folder » 

Kratownice 
Tabli­ce typu kra­tow­ni­ca są obec­nie bar­dzo popu­lar­ną for­mą nośni­ka rekla­mo­we­go. Są nie­trwa­le zwią­za­ne z grun­tem, co umoż­li­wia łatwy i szyb­ki demon­taż oraz ponow­ne zasto­so­wa­nie w innym miejscu. 
Efek­tow­na kon­struk­cja ażu­ro­wa jest zabez­pie­czo­na anty­ko­ro­zyj­nie poprzez tech­no­lo­gię cyn­ko­wa­nia ognio­we­go. Nośnik cechu­je się atrak­cyj­ną ceną w sto­sun­ku do moż­li­wo­ści jego wykorzystania. 

Wymiary i plany: 

Nasze realizacje: 

Realizujemy zamówienia na terenie całego kraju.
Aby otrzymać wycenę na realizację prosimy o wysłanie formularza, zapytanie mailowe lub kontakt telefoniczny. Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00 Zapraszamy do współpracy!

Kontakt