słu­py reklamowe
Zamów tabli­cę a my dobie­rze­my tech­no­lo­gię wyko­na­nia. Zaj­mie­my się pro­duk­cją i dostar­czy­my nośnik w każ­de miej­sce. Pro­wa­dzi­my mon­taż w każ­dych warunkach. 
słu­py reklamowe
Zamów tabli­cę a my dobie­rze­my tech­no­lo­gię wyko­na­nia. Zaj­mie­my się pro­duk­cją i dostar­czy­my nośnik w każ­de miej­sce. Pro­wa­dzi­my mon­taż w każ­dych warunkach. 
Poprzed­ni
Następ­ny
słu­py reklamowe
Zamów tabli­cę a my dobie­rze­my tech­no­lo­gię wyko­na­nia. Zaj­mie­my się pro­duk­cją i dostar­czy­my nośnik w każ­de miej­sce. Pro­wa­dzi­my mon­taż w każ­dych warunkach. 

Słupy reklamowe

Trud­no sobie wyobra­zić prze­strzeń współ­cze­snych miast bez słu­pów rekla­mo­wych. W NR EGAL pro­jek­tu­je­my, pro­du­ku­je­my i mon­tu­je­my pod­świe­tla­ne kon­struk­cje rekla­mo­we na indy­wi­du­al­ne zamó­wie­nie. Jeste­śmy pro­du­cen­tem słu­pów ogło­sze­nio­wych i do każ­de­go zle­ce­nia pod­cho­dzi­my indy­wi­du­al­nie i sta­ra­my się zawsze zapro­po­no­wać naj­lep­szą tech­no­lo­gię oraz pomóc w dobrze odpo­wied­nie­go nośni­ka rekla­my. W NR REGAL na pierw­szym miej­scu jest jakość i zado­wo­le­nie klien­ta. Nasze słu­py rekla­mo­we pod­świe­tla­ne wyróż­nia wyso­ka este­ty­ka wyko­na­nia i nie­tu­zin­ko­wy design. Współ­cze­sne nośni­ki rekla­my peł­nią nie tyl­ko funk­cję pro­mo­cyj­ną, ale decy­du­ją tak­że o wyglą­dzie prze­strze­ni miej­skiej. Cza­sy cha­otycz­nych reklam ulo­ko­wa­nych w przy­pad­ko­wych miej­scach już daw­no minę­ły – współ­cze­sna rekla­ma musi być dobrze widocz­na i umiesz­czo­na w stra­te­gicz­nym miej­scu. Jaki pro­du­cent gablot rekla­mo­wych dosko­na­le rozu­mie­my zasa­dy mar­ke­tin­gu i dosto­so­wu­je­my swo­je pro­duk­ty do nie­ustan­nie ewo­lu­ują­cych tren­dów w bran­ży reklamowej. 

Słupy reklamowe podświetlane SAWA

Kon­struk­cja nośna z trzech pro­fi­li alu­mi­nio­wych, roz­miesz­czo­nych po obwo­dzie koła o śred­ni­cy 1300 mm. Pod­ło­ga z alu­mi­nio­wej bla­chy ryflo­wa­nej. Słup osa­dzo­ny na postu­men­cie beto­no­wym lub żeliw­nym o śred­ni­cy 1450 mm i wyso­ko­ści 200 mm. Daszek wyko­na­ny z lami­na­tu polie­stro­wo-szkla­ne­go o gru­bo­ści 3–5 mm, śred­ni­ca mię­dzy 1300 mm w czę­ści nośnej a 2000 mm w rondzie. 

Wymiary i plany: 

Słupy reklamowe podświetlane

Nośni­ki rekla­my pod­świe­tla­ne są od wewnątrz dio­da­mi LED, zasi­la­ny­mi prą­dem jed­no­fa­zo­wym. Ist­nie­je moż­li­wość zain­sta­lo­wa­nia pane­li foto­wol­ta­icz­nych. Słup malo­wa­ny lakie­rem prosz­ko­wym, kolo­ry­sty­ka zgod­na z pale­tą RAL. 

Podświetlimy twoją reklamę!

Rekla­ma świetl­na to rekla­ma dosko­na­le dopa­so­wa­na do oto­cze­nia i sku­tecz­nie przy­cią­ga­ją­ca wzrok o każ­dej porze dnia i nocy. Pod­świe­tla­ne słu­py rekla­mo­we cha­rak­te­ry­zu­je nowo­cze­sny design, wyso­ka jakość wyko­na­nia i wręcz nie­ogra­ni­czo­ne moż­li­wo­ści per­so­na­li­za­cji. Dzię­ki pod­świe­tle­niu możesz mieć pew­ność, że infor­ma­cje na słu­pie lub w gablo­cie będą zawsze dosko­na­le widocz­ne, nawet po zmro­ku i z dużych odle­gło­ści. Rekla­ma świetl­na to przy­szłość i obo­wiąz­ko­wy ele­ment w prze­strze­ni dyna­micz­nie roz­wi­ja­ją­cych się miast. Zamów rekla­mę a my zaj­mie­my się resz­tą! Zapro­jek­tu­je­my, wypro­du­ku­je­my i zamon­tu­je­my two­ją rekla­mę. NR EGAL to pro­du­cent słu­pów rekla­mo­wych z War­sza­wy, ale nasza dzia­łal­ność nie ogra­ni­cza się do sto­li­cy — reali­zu­je­my zamó­wie­nia na tere­nie całe­go kra­ju i jeste­śmy obec­ni już w ponad 100 mia­stach i miejscowościach. 

Wymiary i plany: 

Nasze realizacje: 

Realizujemy zamówienia na terenie całego kraju.
Aby otrzymać wycenę na realizację prosimy o wysłanie formularza, zapytanie mailowe lub kontakt telefoniczny. Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00 Zapraszamy do współpracy!

Kontakt