słu­py reklamowe
Zamów tabli­cę a my dobie­rze­my tech­no­lo­gię wyko­na­nia. Zaj­mie­my się pro­duk­cją i dostar­czy­my nośnik w każ­de miej­sce. Pro­wa­dzi­my mon­taż w każ­dych warunkach. 
słu­py reklamowe
Zamów tabli­cę a my dobie­rze­my tech­no­lo­gię wyko­na­nia. Zaj­mie­my się pro­duk­cją i dostar­czy­my nośnik w każ­de miej­sce. Pro­wa­dzi­my mon­taż w każ­dych warunkach. 
Poprzed­ni
Następ­ny
słu­py reklamowe
Zamów tabli­cę a my dobie­rze­my tech­no­lo­gię wyko­na­nia. Zaj­mie­my się pro­duk­cją i dostar­czy­my nośnik w każ­de miej­sce. Pro­wa­dzi­my mon­taż w każ­dych warunkach. 
Słu­py rekla­mo­we pod­świe­tla­ne SAWA 
Kon­struk­cja nośna z trzech pro­fi­li alu­mi­nio­wych, roz­miesz­czo­nych po obwo­dzie koła o śred­ni­cy 1300mm. Pod­ło­ga z alu­mi­nio­wej bla­chy ryflowanej. 
Słup osa­dzo­ny na postu­men­cie beto­no­wym lub żeliw­nym o śred­ni­cy 1450mm i wyso­ko­ści 200mm. Daszek wyko­na­ny z lami­na­tu polie­stro­wo-szkla­ne­go o gru­bo­ści 3–5mm, śred­ni­ca mię­dzy 1300mm w czę­ści nośnej a 2000mm w rondzie. 

Wymiary i plany: 

Słu­py rekla­mo­we podświetlane 
Nośni­ki rekla­my pod­świe­tla­ne są od wewnątrz dio­da­mi LED, zasi­la­ny­mi prą­dem jednofazowym. 
Ist­nie­je moż­li­wość zain­sta­lo­wa­nia pane­li foto­wol­ta­icz­nych. Słup malo­wa­ny lakie­rem prosz­ko­wym, kolo­ry­sty­ka zgod­na z pale­tą RAL. 

Wymiary i plany: 

Nasze realizacje: 

Realizujemy zamówienia na terenie całego kraju.
Aby otrzymać wycenę na realizację prosimy o wysłanie formularza, zapytanie mailowe lub kontakt telefoniczny. Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00 Zapraszamy do współpracy!

Kontakt