Rodzaje i nośniki reklamy zewnętrznej

bilbord z burgerem

Rekla­ma zewnętrz­na to jed­na z naj­po­pu­lar­niej­szych i naj­bar­dziej roz­po­zna­wal­nych form pro­mo­cji, któ­ra od lat poma­ga przed­się­bior­stwom dotrzeć do sze­ro­kiej gru­py odbior­ców. Dzię­ki róż­no­rod­no­ści nośni­ków i form rekla­my dosto­so­wa­nych do potrzeb miej­skie­go śro­do­wi­ska moż­na sku­tecz­nie przy­cią­gnąć uwa­gę poten­cjal­nych klien­tów. Co mamy do wyboru?

  • Słu­py ogłoszeniowe

Słu­py umiesz­cza­ne są zarów­no w cen­trum mia­sta, jak i na przed­mie­ściach, dzię­ki cze­mu zysku­ją więk­szą widocz­ność. Rekla­ma umiesz­czo­na na słu­pie przy­cią­ga wzrok prze­chod­niów oraz kie­row­ców, co z kolei prze­kła­da się na wzrost zain­te­re­so­wa­nia marką.

  • Tabli­ce reklamowe

Wyko­rzy­stu­jąc tabli­ce, moż­na umie­ścić rekla­mę o więk­szym for­ma­cie oraz zapew­nić jej lep­sze oświe­tle­nie. Tabli­ce są czę­sto umiesz­cza­ne na naj­bar­dziej ruchli­wych uli­cach mia­sta, co pozwa­la na dotar­cie do jesz­cze więk­sze­go gro­na odbiorców. 

  • Rekla­my wielkoformatowe

Rekla­my wiel­ko­for­ma­to­we to jed­ne z naj­bar­dziej impo­nu­ją­cych form rekla­my zewnętrz­nej. Umiesz­cza­ne są głów­nie na ele­wa­cjach budyn­ków czy kon­struk­cjach spe­cjal­nie do tego przy­sto­so­wa­nych. Rekla­my te są widocz­ne już z dale­ka, co spra­wia, że efek­tyw­nie przy­cią­ga­ją uwa­gę poten­cjal­nych klien­tów. Kon­struk­cje reklam wiel­ko­for­ma­to­wych są jed­nak bar­dziej kosz­tow­ne w porów­na­niu do innych rodza­jów nośni­ków reklamowych.

  • Wia­ty przystankowe

Wia­ty przy­stan­ko­we to cie­ka­wy spo­sób na rekla­mę, któ­ry łączy funk­cjo­nal­ność z pro­mo­cją. Umiesz­cza­jąc swo­je ogło­sze­nie na wia­cie przy­stan­ko­wej, przed­się­bior­cy mają moż­li­wość dotar­cia do osób, korzy­sta­ją­cych z komu­ni­ka­cji miej­skiej.  W tym przy­pad­ku war­to posta­wić na kre­atyw­ność oraz atrak­cyj­ny design.

Podświetlanie reklam – nowoczesne podejście do promocji w przestrzeni miejskiej

Dzię­ki temu roz­wią­za­niu rekla­ma sta­je się widocz­na rów­nież w nocy, co pozwa­la prze­dłu­żyć jej eks­po­zy­cję. Wyko­rzy­stu­jąc róż­ne tech­ni­ki pod­świe­tla­nia, moż­na uzy­skać bar­dzo atrak­cyj­ne efek­ty wizu­al­ne oraz zwięk­szyć zain­te­re­so­wa­nie mar­ką. Dzię­ki prze­my­śla­ne­mu wyko­rzy­sta­niu tych narzę­dzi moż­na sku­tecz­nie zbu­do­wać roz­po­zna­wal­ność mar­ki oraz zwięk­szyć zain­te­re­so­wa­nie ofe­ro­wa­ny­mi usłu­ga­mi czy produktami.