Rodzaje i nośniki reklamy zewnętrznej

bilbord z burgerem

Rodzaje i nośniki reklamy zewnętrznej


Rekla­ma zewnętrz­na to jed­na z naj­po­pu­lar­niej­szych i naj­bar­dziej roz­po­zna­wal­nych form pro­mo­cji, któ­ra od lat poma­ga przed­się­bior­stwom uzy­skać dostęp do grup odbior­ców. Róż­no­rod­ność nośni­ków i for­mu­la­rzy roz­sze­rzeń do potrzeb miej­skich moż­na sku­tecz­nie przy­cią­gnąć uwa­gę klien­tów. Co mamy do wyboru?

  • Słu­py ogłoszeniowe 

Słu­py umiesz­czo­ne są jed­no­cze­śnie w cen­trum mia­sta, jak i na przed­mie­ściach , dzię­ki cze­mu zapew­nia­ją więk­sze świa­tło. Rekla­ma przy­mo­co­wa­na na słu­pie, któ­ry przy­cią­ga prze­chod­niów oraz kie­row­ców, co z kolei prze­kła­da się na wzrost zain­te­re­so­wa­nia marką.

  • Tabli­ce reklamowe 

Wyko­rzy­stu­jąc tabli­cę, moż­na umie­ścić rekla­mę o więk­szym roz­mia­rze oraz jej kar­tę kon­tro­l­ną . Tabli­ce są czę­sto umiesz­czo­ne na naj­bar­dziej ruchli­wych tra­sach mia­sta, co pozwa­la na dotar­cie do jesz­cze obsłu­gi­wa­nych odbiorców. 

  • Rekla­my wielkoformatowe 

Rekla­my wiel­ko­for­ma­to­we to jed­ne z naj­bar­dziej nie­bez­piecz­nych form reklam cyfro­wych. Umiesz­cza­ne są głów­ne na ele­wa­cjach budyn­ków, czy kon­struk­cje te są spe­cjal­nie do tego wyma­ga­neych. Są już widocz­ne z dale­ka, co spra­wia, że przy­cią­ga­ją uwa­gę cha­rak­te­ry­stycz­ne dla klien­tów. Kon­struk­cje reklam wiel­ko­for­ma­to­wych są jed­nak bar­dziej zróż­ni­co­wa­ne w przy­pad­ku innych typów urządzeń.

  • Wia­ty przystankowe 

Wia­ty przy­stan­ko­we to cie­ka­wy spo­sób na rekla­mę, któ­ry łączy w sobie funk­cje z pro­mo­cją. Umiesz­cza­jąc swo­je ogło­sze­nie na wia­cie przy­stan­ko­wej, przed­się­bior­ca mają­cy moż­li­wość dotar­cia do osób, korzy­sta­ją­cych z komu­ni­ka­cji komu­ni­ka­cyj­nej . W tym przy­pad­ku war­to zwró­cić uwa­gę na kre­atyw­ność oraz atrak­cyj­ny design.

Podświetlanie reklam – nowoczesna promocja w przestrzeni miejskiej

Dzię­ki temu, że rekla­ma sta­je się dostęp­na rów­nież w nocy, pozwa­la na prze­dłu­że­nie jej eks­po­zy­cji . Wyko­rzy­stu­jąc róż­ne tech­ni­ki pod­świe­tla­nia, moż­na uzy­skać bar­dzo atrak­cyj­ne efek­ty wizu­al­ne oraz widocz­ność mar­ki. Dzię­ki prze­my­śla­ne­mu narzę­dziu moż­na sku­tecz­nie zwe­ry­fi­ko­wać roz­po­zna­wal­ność mar­ki oraz trans­mi­sję danych ofe­ro­wa­nych usług lub produktów.