słu­py
rekla­mo­we
model pod­świe­tla­ny sawa


słu­py
rekla­mo­we
typ pod­świe­tla­ny


słu­py
rekla­mo­we
typ pod­świe­tla­ny
Poprzed­ni
Następ­ny


słu­py reklamowe
typ wol­no­sto­ją­cy wars sawa


słu­py reklamowe
typ pod­świe­tla­ny neptun


słu­py reklamowe
typ pod­świe­tla­ny neptun
Poprzed­ni
Następ­ny
Fir­ma NR EGAL jest jed­nym z wio­dą­cych pro­du­cen­tów nowo­cze­snych nośni­ków rekla­mo­wych na ryn­ku polskim. 
Spe­cja­li­zu­je­my się w two­rze­niu słu­pów i gablot rekla­mo­wych, wiat przy­stan­ko­wych oraz wielko–formatowych nośni­ków reklamowych. 
Spe­cja­li­za­cją fir­my jest pro­duk­cja wyro­bów z meta­lu oraz rekla­mo­wych kon­struk­cji sta­lo­wych. Od 2002 roku fir­ma zaj­mu­je się reali­za­cją i mon­ta­żem wszel­kie­go rodza­ju nośni­ków reklamowych. 
Posia­da­my dopra­co­wa­ną tech­no­lo­gię cyn­ko­wa­nia ognio­we­go oraz wła­sny sys­tem napi­na­nia winy­li. Nasze pro­duk­ty cha­rak­te­ry­zu­je funk­cjo­nal­ność, wyso­ka este­ty­ka, gwa­ran­cja bezpieczeństwa. 
Mamy doświad­cze­nie w bran­ży nośni­ków rekla­mo­wych od 1984 roku. EGAL zosta­ła zało­żo­na przez obec­ne­go wła­ści­cie­la fir­my Miro­sła­wa Gałec­kie­go, w póź­niej­szym cza­sie prze­kształ­co­na w NR EGAL. 
100  +

Ponad 2000 realizacji w kraju i za granicą

+

Jesteśmy obecni w ponad 100 miastach i miejscowościach

+

Ponad 35 lat doświadczenia na rynku

O nas 

Nasze usługi » 

Pro­jek­to­wa­nie

Nasze biu­ro pro­jek­to­we, posia­da­ją­ce odpo­wied­nie upraw­nie­nia, spe­cja­li­zu­je się w dosto­so­wa­niu pro­jek­tów do indy­wi­du­al­nych wyma­gań odbiorcy.

Wpro­wa­dza­my nowo­cze­sne roz­wią­za­nia tech­no­lo­gicz­ne, popar­te odpo­wied­nią doku­men­ta­cją wyko­naw­czą. Dba­my o każ­dy, nawet naj­mniej­szy szczegół.

Reali­za­cja

Posia­da­my wyso­ko zaawan­so­wa­ny tech­no­lo­gicz­nie zakład pro­duk­cyj­ny, wypo­sa­żo­ny w nowo­cze­sne maszy­ny i urzą­dze­nia do obrób­ki meta­lu i two­rzyw.

Dzię­ki temu jeste­śmy w sta­nie reali­zo­wać nawet naj­bar­dziej wyma­ga­ją­ce zamówienia.

Mon­taż

Nasze zaple­cze logi­stycz­ne, pozwa­la nam na spraw­ną repli­ka­cję zle­ceń na tera­nie całej Pol­ski. 

Reali­zu­je­my zle­ce­nie od momen­tu zamó­wie­nia aż po efekt koń­co­wy, tj. montaż.

Cie­szy­my się uzna­niem wśród naszych sta­łych klien­tów oraz nie­po­szla­ko­wa­ną repu­ta­cją w obsza­rze usług rekla­my wiel­ko­for­ma­to­wej, kon­struk­cji estra­do­wych, obiek­tów uży­tecz­no­ści publicz­nej, wiat rekla­mo­wych etc. 

Zaufali nam m.in.

NR egal
Ul. Buko­wiec­ka 92
03–893 Warszawa 

NIP: 7010137916

REGON: 141440385

NUMER KRS: 0000306510
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 
Realizujemy zamówienia na terenie całego kraju.
Aby otrzymać wycenę na realizację prosimy o wysłanie formularza, zapytanie mailowe lub kontakt telefoniczny. Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00 Zapraszamy do współpracy!

Kontakt