Kon­struk­cje reklamowe
Kon­struk­cje reklamowe
Poprzed­ni
Następ­ny

Konstrukcje reklamowe – wielkoformatowe ze stali

Ofe­ru­je­my sta­lo­we kon­struk­cje rekla­mo­we i zapew­nia­my kom­plek­so­wą obsłu­gę – od pro­jek­tu, przez pro­duk­cję aż po mon­taż. W NR EGAL na pierw­szym miej­scu zawsze sta­wia­my zado­wo­le­nie klien­ta i wyso­ką jakość dostar­cza­nych kon­struk­cji. Wie­my, jak waż­na jest rekla­ma i wie­my, jaka rekla­ma jest sku­tecz­na. Przy­go­to­wu­je­my kon­struk­cje rekla­mo­we na indy­wi­du­al­ne zamó­wie­nie, ide­al­nie dopa­so­wa­ne do miej­sca eks­po­zy­cji. Sto­su­je­my wyłącz­nie wyso­kiej jako­ści mate­ria­ły, dzię­ki cze­mu nasze kon­struk­cje są solid­ne i wytrzy­ma­łe oraz odpor­ne na czyn­ni­ki atmos­fe­rycz­ne, na któ­re są eksponowane. 

Konstrukcje stalowe pod reklamy

Nasze sta­lo­we kon­struk­cje rekla­mo­we spo­tkać moż­na w wie­lu mia­stach i mia­stecz­kach na tere­nie całe­go kra­ju. Wyko­nu­je­my solid­ne kon­struk­cje pod rekla­my wiel­ko­for­ma­to­we, a do każ­de­go zle­ce­nia pod­cho­dzi­my indy­wi­du­al­nie i poma­ga­my wybrać naj­lep­szą tech­no­lo­gię. Wszyst­kie nasze pro­jek­ty uwzględ­nia­ją spe­cy­ficz­ne warun­ki lokal­ne i tere­no­we. W razie potrze­by mon­tu­je­my dodat­ko­we stęż­nia lub pro­fi­le, któ­re wzmac­nia­ją cały szkie­let. Rekla­my wiel­ko­for­ma­to­we mogą być pod­świe­tla­ne zewnętrz­nie lub wewnętrz­nie. Każ­dy pro­jekt opra­co­wu­je­my z dba­ło­ścią o naj­mniej­szy szcze­gół, co pozwa­la zmi­ni­ma­li­zo­wać ryzy­ko błę­dów montażowych. 

Podświetlane reklamy

Wie­my, jak waż­ne jest, aby rekla­ma była widocz­na z dale­ka i sku­tecz­nie przy­cią­ga­ła uwa­gę. Jako pro­du­cen­tem tablic wiel­ko­for­ma­to­wych dora­dza­my w kwe­stii wybo­ru stra­te­gicz­ne­go z punk­tu widze­nia mar­ke­tin­go­we­go miej­sca mon­ta­żu oraz dobie­ra­my naj­lep­sze roz­wią­za­nia. Współ­pra­ca z nami to gwa­ran­cja korzyst­ne­go sto­sun­ku ceny do jako­ści, a inwe­sty­cja w rekla­mę wiel­ko­for­ma­to­wą to dobrze wyda­ne pie­nią­dze. Wybierz rekla­mę, któ­ra cię inte­re­su­je, a my zaj­mie­my się resztą! 

Produkcja konstrukcji reklamowych

Dys­po­nu­je­my roz­bu­do­wa­nym tech­no­lo­gicz­nie par­kiem maszy­no­wym, dzię­ki cze­mu jeste­śmy w sta­nie zre­ali­zo­wać nawet naj­bar­dziej wyma­ga­ją­ce pro­jek­ty i zle­ce­nia. Kon­struk­cje rekla­mo­we pro­du­ku­je­my z naj­lep­szych gatun­ków sta­li, a wszyst­kie ele­men­ty zabez­pie­cza­my przed koro­zją poprzez cyn­ko­wa­nie ognio­we. Sta­lo­wą kon­struk­cję rekla­mo­wą może­my poma­lo­wać prosz­ko­wo na dowol­ny kolor z pale­ty RAL. Kon­struk­cje rekla­mo­we mon­tu­je­my na beto­no­wym postu­men­cie, ofe­ru­je­my tak­że ażu­ro­we kon­struk­cje, któ­re nie są trwa­le połą­czo­ne z grun­tem, a więc moż­na je w dowol­nym momen­cie prze­nieść w inne miejsce. 

Zamów konstrukcję stalową pod reklamę

Tabli­ca rekla­mo­wa z pod­świe­tle­niem front light czy back light a może gablo­ta CLP lub pod­świe­tla­na rekla­ma naścien­na? Wybierz rodzaj rekla­my, któ­ry naj­bar­dziej ci odpo­wia­da, a my przed­sta­wi­my naj­lep­sze roz­wią­za­nie pod wzglę­dem tech­nicz­nym i kosz­to­wym! Pomo­że­my opra­co­wać ci stra­te­gię i wybrać odpo­wied­ni nośnik rekla­my oraz jego wiel­kość z uwzględ­nie­niem spe­cy­fi­ki miej­sca mon­ta­żu. Rekla­mę zapro­jek­tu­je­my zgod­nie z two­imi wytycz­ny­mi – jeste­śmy spe­cja­li­sta­mi w dzie­dzi­nie reklam pod­świe­tla­nych i wiel­ko­for­ma­to­wych.  Wyko­nu­je­my solid­ne i este­tycz­ne kon­struk­cje rekla­mo­we, któ­re ide­al­nie wpi­su­ją się w prze­strzeń współ­cze­snych miast. Dosko­na­le zna­my zasa­dy mar­ke­tin­gu i potra­fi­my je dobrze wyko­rzy­stać. Obok naszych pod­świe­tla­nych reklam zewnętrz­nych nie spo­sób przejść obo­jęt­nie. Przy­go­tu­je­my dla cie­bie rekla­mę, któ­ra sku­tecz­nie przy­cią­gnie uwa­gę i będzie widocz­na o każ­dej porze dnia i nocy. 
Realizujemy zamówienia na terenie całego kraju.
Aby otrzymać wycenę na realizację prosimy o wysłanie formularza, zapytanie mailowe lub kontakt telefoniczny. Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00 Zapraszamy do współpracy!

Kontakt