Jakie są zalety wykorzystania gablot reklamowych?

podświetlana gablota reklamowa

Pod­świe­tla­ne Gablo­ty rekla­mo­we CLP spo­tkać moż­na w wie­lu róż­nych miej­scach w prze­strze­ni publicz­nej. City Light Poster dosko­na­le kom­po­nu­ją się z infra­struk­tu­rą nowo­cze­snych miast i sta­no­wią ele­ment zin­te­gro­wa­ny z małą archi­tek­tu­rą miej­ską, na przy­kład wia­ta­mi przy­stan­ko­wy­mi. Gablo­ty CLP wystę­pu­ją tak­że w wer­sji wol­no­sto­ją­cej i naścien­nej, a dzię­ki pod­świe­tle­niu rekla­ma jest widocz­na o każ­dej porze dnia i nocy, co sta­no­wi ogrom­ną zale­tę gablot rekla­mo­wych – jak wia­do­mo, sku­tecz­na rekla­ma, to rekla­ma widocz­na i dobrze przy­cią­ga­ją­ca wzrok.

Gablo­ty rekla­mo­we zwy­kle mon­to­wa­ne są w miej­scach o dużym natę­że­niu ruchu, cze­go dosko­na­łym przy­kła­dem są gablo­ty na wia­tach przy­stan­ko­wych, któ­re znaj­du­ją się zawsze w pobli­żu naj­czę­ściej uczęsz­cza­nych trak­tów komu­ni­ka­cyj­nych. W miej­scach o spo­rym ruchu pie­szym i samo­cho­do­wym dobrze spraw­dza­ją się rekla­my pro­ste w prze­ka­zie i przy­cią­ga­ją­ce wzrok, a dokład­nie takie są gablo­ty CLP. Jesz­cze więk­szy zasięg i ogrom­ny poten­cjał rekla­mo­wy gwa­ran­tu­ją rekla­my umiesz­czo­ne w miej­scach, gdzie wystę­pu­ją czę­ste korki.

Dlaczego warto wybrać reklamę CLP?

Klu­czem do suk­ce­su jest nie tyl­ko miej­sce mon­ta­żu gablo­ty CLP, ale tak­że odpo­wied­nio dobra­ny pro­jekt gra­ficz­ny. Zasa­da jest pro­sta – im mniej tre­ści tym lepiej. Rekla­ma w gablo­cie powin­na być szyb­ka do prze­czy­ta­nia i atrak­cyj­na wizu­al­nie. Gablo­ty pod­świe­tla­ne wkra­cza­ją na wyż­szy poziom niż kla­sycz­ne bane­ry i pla­ka­ty, ponie­waż zde­cy­do­wa­nie sku­tecz­niej przy­cią­ga­ją uwa­gę odbiorców.

Gablo­ty rekla­mo­we chro­nią mate­ria­ły rekla­mo­we znaj­du­ją­ce się w środ­ku przed znisz­cze­niem i destruk­cyj­nym wpły­wem czyn­ni­ków atmos­fe­rycz­nych, a więc rekla­ma przez dłu­gi czas zacho­wu­je nie­na­gan­ny wygląd. Poza tym rekla­ma zamknię­ta w gablo­cie jest chro­nio­na przed inge­ren­cją i znisz­cze­niem przez oso­by trzecie.