Jakie biznesy najlepiej reklamują się poprzez billboardy?

pusta tablica reklamowa

Rekla­ma OOH, czy­li Out Of Home jest bar­dzo sku­tecz­ną for­mą i z roku na rok zdo­by­wa nowe gro­no zwo­len­ni­ków. Bil­l­bo­ard zamon­to­wa­ny w odpo­wied­nim miej­scu przy­cią­gnie uwa­gę i dotrze do spo­rej licz­by odbior­ców. Jest to zatem bar­dzo dobry spo­sób na zbu­do­wa­nie roz­po­zna­wal­no­ści mar­ki na ryn­ku lokal­nym oraz wykre­owa­nie wize­run­ku pro­fe­sjo­nal­ne­go przedsiębiorstwa.

Bil­l­bo­ar­dy naj­czę­ściej wyko­nu­je­my dla:

  • Firm usłu­go­wych
  • Restau­ra­cji
  • Skle­pów odzieżowych
  • Gale­rii handlowych
  • Pro­du­cen­tów żywności
  • Deale­rów motoryzacyjnych

Lista zain­te­re­so­wa­nych rekla­mą na bil­l­bo­ar­dach jest znacz­nie dłuż­sza – są to fir­my dzia­ła­ją­ce w bar­dzo róż­nych sek­to­rach gospo­dar­ki, któ­rym zależ­ny na pozy­ska­niu klien­tów na okre­ślo­nym terenie.

Zalety reklamy billboardowej

Bil­l­bo­ar­dy mon­to­wa­ne są na sta­lo­wych kon­struk­cjach rekla­mo­wych, któ­re mon­tu­je się na beto­no­wym postu­men­cie. Wszyst­kie ele­men­ty sta­lo­we zabez­pie­cza­ne są przed koro­zją, dla­te­go są to kon­struk­cje trwa­łe i odpor­ne na czyn­ni­ki atmos­fe­rycz­ne. Moż­li­we jest zamon­to­wa­nie pod­świe­tle­nia, dzię­ki cze­mu bil­l­bo­ard będzie widocz­ny tak­że nocą, a jak wia­do­mo — sku­tecz­na rekla­ma to rekla­ma widoczna.

Kam­pa­nia bil­l­bo­ar­do­wa to zupeł­nie inny spo­sób komu­ni­ka­cji z klien­ta­mi niż rekla­ma w radiu lub tele­wi­zji – do odbior­ców docie­ra się poprzez atrak­cyj­ną gra­fi­kę i chwy­tli­we hasła rekla­mo­we. Naj­pierw jed­nak bil­l­bo­ard musi zostać dostrze­żo­ny, dla­te­go nie­zwy­kle waż­ny jest wybór odpo­wied­niej loka­li­za­cji. Bil­l­bo­ar­dy naj­le­piej spraw­dza­ją się przy ruchli­wych uli­cach, ale nie tylko.

Rekla­ma out­do­oro­wa daje moż­li­wość dotar­cia do spo­re­go gro­na klien­tów – bil­l­bo­ard umiesz­czo­ny w kil­ku stra­te­gicz­nych loka­li­za­cjach może dotrzeć do dzie­sią­tek tysię­cy klien­tów w cią­gu dnia, a roz­po­zna­wal­ność mar­ki rośnie wręcz wykładniczo.