Jak stworzyć skuteczną reklamę zewnętrzną?

reklama zewnętrzna

Two­rze­nie efek­tyw­nych i anga­żu­ją­cych reklam to klucz do suk­ce­su w pro­mo­cji mar­ki lub pro­duk­tu. Rekla­ma zewnętrz­na, zna­na rów­nież jako out­do­or adver­ti­sing, jest jed­nym z naj­bar­dziej popu­lar­nych i sku­tecz­nych typów pro­mo­cji. W tej kate­go­rii moż­na wyróż­nić mię­dzy inny­mi bil­l­bo­ar­dy, city­li­ghts, przy­stan­ki auto­bu­so­we czy rekla­my na pojaz­dach komu­ni­ka­cji miejskiej.

Klu­czem do stwo­rze­nia sku­tecz­nej rekla­my zewnętrz­nej jest zro­zu­mie­nie potrzeb, ocze­ki­wań oraz pre­fe­ren­cji naszych odbior­ców. Ana­li­za gru­py doce­lo­wej pozwo­li nam lepiej dopa­so­wać prze­kaz, treść oraz for­mę rekla­my i tym samym zwięk­szyć jej efek­tyw­ność. Zasta­nów­my się, kto może być zain­te­re­so­wa­ny naszą ofer­tą oraz jakie są jego potrze­by i pre­fe­ren­cje. Następ­nie posta­raj­my się dosto­so­wać do nich naszą komunikację.

Wybór odpowiedniego nośnika

Wybór odpo­wied­nie­go nośni­ka dla rekla­my zewnętrz­nej jest nie­zwy­kle istot­ny. W tym przy­pad­ku war­to wziąć pod uwa­gę zarów­no moż­li­wo­ści finan­so­we, jak i cha­rak­te­ry­sty­kę gru­py doce­lo­wej. Róż­ne nośni­ki mają swo­je uni­kal­ne zale­ty i ogra­ni­cze­nia — przy­kła­do­wo, bil­l­bo­ar­dy są dosko­na­łym wybo­rem dla kam­pa­nii o dużej ska­li, jed­nak ich koszt może być dość wyso­ki. Z kolei słu­py rekla­mo­we pod­świe­tla­ne mogą być tań­sze, ale ich zasięg jest mniejszy.

Pod­sta­wą sku­tecz­nej rekla­my zewnętrz­nej jest opra­co­wa­nie kre­atyw­ne­go pomy­słu na kre­ację gra­ficz­ną oraz prze­kaz. Tutaj bar­dzo waż­ne jest, aby stwo­rzyć coś ory­gi­nal­ne­go i anga­żu­ją­ce­go. Przy two­rze­niu kon­cep­tu war­to pamię­tać o kil­ku zasa­dach. Po pierw­sze, jed­na idea – jed­na rekla­ma. Sta­wiaj­my na pro­sto­tę i kla­row­ność prze­ka­zu. Po dru­gie, miej­my na uwa­dze krót­ki czas, jaki mamy na przy­cią­gnię­cie uwa­gi odbior­ców – wystar­czy tyl­ko kil­ka sekund. Dla­te­go war­to posta­wić na moc­ny i pro­sty prze­kaz.

Ostat­nim, ale nie mniej istot­nym ele­men­tem sku­tecz­nej rekla­my zewnętrz­nej jest jej loka­li­za­cja. Im lepiej dopa­su­je­my miej­sce, w któ­rym umie­ści­my naszą rekla­mę do potrzeb i zwy­cza­jów gru­py doce­lo­wej, tym więk­sze szan­se na suk­ces. War­to zain­we­sto­wać w bada­nia ryn­ku oraz ana­li­zy prze­strzen­ne, któ­re pozwo­lą nam wybrać naj­lep­sze miej­sce dla naszej reklamy.