gablo­ty rekla­mo­we
meble miej­skie
Zamów tabli­cę a my dobie­rze­my tech­no­lo­gię wyko­na­nia. Zaj­mie­my się pro­duk­cją i dostar­czy­my nośnik w każ­de miej­sce. Pro­wa­dzi­my mon­taż w każ­dych warunkach. 
gablo­ty rekla­mo­we
meble miej­skie
Zamów tabli­cę a my dobie­rze­my tech­no­lo­gię wyko­na­nia. Zaj­mie­my się pro­duk­cją i dostar­czy­my nośnik w każ­de miej­sce. Pro­wa­dzi­my mon­taż w każ­dych warunkach. 
Poprzed­ni
Następ­ny
gablo­ty rekla­mo­we
meble miej­skie
Zamów tabli­cę a my dobie­rze­my tech­no­lo­gię wyko­na­nia. Zaj­mie­my się pro­duk­cją i dostar­czy­my nośnik w każ­de miej­sce. Pro­wa­dzi­my mon­taż w każ­dych warunkach. 
Gablo­ty CLP 
Pod­świe­tla­ne gablo­ty rekla­mo­we (ang. City Light Poster – CLP) to jeden z naj­efek­tow­niej­szych i naj­sku­tecz­niej­szych nośni­ków tre­ści rekla­mo­wych i informacyjnych. 
CLP są coraz czę­ściej spo­ty­ka­ne na uli­cach pol­skich miast, zarów­no w wer­sjach naścien­nych, wol­no­sto­ją­cych jak i jako ele­men­ty innych obiek­tów małej archi­tek­tu­ry miej­skiej (na przy­kład wiat przystankowych). 

Wymiary i plany: 

Pobierz folder » 

Meble miej­skie i mała architektura

Meble miej­skie to atrak­cyj­ne obiek­ty o este­tycz­nym wyglą­dzie i prak­tycz­nych funk­cjach, dosto­so­wa­nych do potrzeb miejsca. 
NR EGAL zre­ali­zo­wał meble miej­skie, któ­re poja­wi­ły się na wro­cław­skich uli­cach. Na uli­cy Oław­skiej w cen­trum mia­sta sta­nę­ły ław­ki, kwiet­ni­ki, kosze i gablo­ty CLP. Meble zosta­ły wyko­na­ne przy uży­ciu naj­no­wo­cze­śniej­szych tech­no­lo­gii oraz trwa­łych mate­ria­łów m.in. drew­na teko­we­go, któ­re nie nasią­ka wodą. Meble speł­nia­ją nie tyl­ko waż­ną funk­cję użyt­ko­wą dla miesz­kań­ców Wro­cła­wia ale rów­nież pod­no­szą jego atrak­cyj­ność. Fir­ma NR EGAL gwa­ran­tu­je wyso­ką jakość wyko­ny­wa­nych mebli miej­skich oraz nowo­cze­sny i dopa­so­wa­ny do cha­rak­te­ru prze­strze­ni design. 

Wymiary i plany: 

Nasze realizacje: 

Realizujemy zamówienia na terenie całego kraju.
Aby otrzymać wycenę na realizację prosimy o wysłanie formularza, zapytanie mailowe lub kontakt telefoniczny. Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00 Zapraszamy do współpracy!

Kontakt