gablo­ty rekla­mo­we
meble miej­skie
Zamów tabli­cę a my dobie­rze­my tech­no­lo­gię wyko­na­nia. Zaj­mie­my się pro­duk­cją i dostar­czy­my nośnik w każ­de miej­sce. Pro­wa­dzi­my mon­taż w każ­dych warunkach. 
gablo­ty rekla­mo­we
meble miej­skie
Zamów tabli­cę a my dobie­rze­my tech­no­lo­gię wyko­na­nia. Zaj­mie­my się pro­duk­cją i dostar­czy­my nośnik w każ­de miej­sce. Pro­wa­dzi­my mon­taż w każ­dych warunkach. 
Poprzed­ni
Następ­ny
gablo­ty rekla­mo­we
meble miej­skie
Zamów tabli­cę a my dobie­rze­my tech­no­lo­gię wyko­na­nia. Zaj­mie­my się pro­duk­cją i dostar­czy­my nośnik w każ­de miej­sce. Pro­wa­dzi­my mon­taż w każ­dych warunkach. 

Producent reklamowych gablot

Pod­świe­tla­ne gablo­ty rekla­mo­we CLP, czy­li City Light Poster to jeden z naj­efek­tow­niej­szych i naj­sku­tecz­niej­szych nośni­ków tre­ści rekla­mo­wych i infor­ma­cyj­nych. Gablo­ty CLP są coraz czę­ściej spo­ty­ka­ne na uli­cach pol­skich miast, zarów­no w wer­sjach naścien­nych, wol­no­sto­ją­cych, jak i w for­mie ele­men­tów małej archi­tek­tu­ry miej­skiej, cze­go dosko­na­łym przy­kła­dem są wia­ty przy­stan­ko­we. Rekla­ma na przy­stan­kach to nie­za­wod­ny spo­sób, aby zwró­cić uwa­gę prze­chod­niów, podróż­nych i osób zatrzy­mu­ją­cych się na czer­wo­nym świe­tle na pro­dukt lub usługę. 

Wzbogacamy przestrzeń miast tablicami i gablotami reklamowymi

Ele­men­ty małej archi­tek­tu­ry miej­skiej to wiel­ka zmia­na dla prze­strze­ni. Roz­ma­ite kon­struk­cje sta­lo­we pod rekla­my spo­tkać moż­na w par­kach, na skwer­kach, na osie­dlach i w oko­li­cach głów­nych trak­tów komu­ni­ka­cyj­nych. Obok gablot CLP nie spo­sób przejść obo­jęt­nie, a sku­tecz­na rekla­ma to taka, któ­ra przy­cią­ga uwa­gę. W NR EGAL sta­wia­my na nowo­cze­sny design, wyso­ką jakość i trwa­łość nośni­ków rekla­my. Gablo­ty CLP ide­al­nie wpi­su­ją się oto­cze­nie i powsta­ją z dba­ło­ścią o każ­dy detal. 

Wymiary i plany: 

Pobierz folder » 

Meble miejskie i mała architektura

Meble miej­skie to atrak­cyj­ne obiek­ty o este­tycz­nym wyglą­dzie i prak­tycz­nych funk­cjach, dosto­so­wa­nych do potrzeb miej­sca. Dzię­ki ele­men­tom małej archi­tek­tu­ry prze­strzeń miast sta­je się atrak­cyj­niej­sza, bar­dziej funk­cjo­nal­na i przy­ja­zna dla mieszkańców. 
NR EGAL zre­ali­zo­wał meble miej­skie, któ­re poja­wi­ły się na wro­cław­skich uli­cach. Na uli­cy Oław­skiej w cen­trum mia­sta sta­nę­ły ław­ki, kwiet­ni­ki, kosze i gablo­ty CLP. Meble zosta­ły wyko­na­ne przy uży­ciu naj­no­wo­cze­śniej­szych tech­no­lo­gii oraz trwa­łych mate­ria­łów m.in. drew­na teko­we­go, któ­re nie nasią­ka wodą. Meble speł­nia­ją nie tyl­ko waż­ną funk­cję użyt­ko­wą dla miesz­kań­ców Wro­cła­wia, ale rów­nież pod­no­szą jego atrak­cyj­ność. Fir­ma NR EGAL gwa­ran­tu­je wyso­ką jakość wyko­ny­wa­nych mebli miej­skich oraz nowo­cze­sny i dopa­so­wa­ny do cha­rak­te­ru prze­strze­ni design. 

Wymiary i plany: 

Nasze realizacje: 

Gabloty CLP i tablice reklamowe zewnętrzne – Warszawa

Nowo­cze­sne wzor­nic­two oraz wyso­ka este­ty­ka wyko­na­nia naszych kon­struk­cji rekla­mo­wych dosko­na­le wpi­su­je się w prze­strzeń dyna­micz­nie roz­wi­ja­ją­cych się miast. Gablo­ty CLP, tabli­ce infor­ma­cyj­ne peł­nią bar­dzo waż­ną funk­cję infor­ma­cyj­ną i rekla­mo­wą. Pomi­mo roz­wo­ju inter­ne­tu i maso­wych środ­ków prze­ka­zu pod­świe­tla­ne rekla­my są wciąż niezastąpione.
Nasze gablo­ty CLP to solid­ne kon­struk­cje odpor­ne na destruk­cyj­ny wpływ czyn­ni­ków atmos­fe­rycz­nych, na jakie są eks­po­no­wa­ne. Głów­nym zało­że­niem City Light Poster jest pro­mo­cja i rekla­ma, a dzię­ki efek­tow­ne­mu pod­świe­tle­niu gablo­ta jest dosko­na­le widocz­na z dale­ka i przy­cią­ga uwa­gę nawet po zmro­ku. Wewnątrz gablo­ty mogą zna­leźć się rekla­my lub pla­ka­ty pro­mu­ją­ce wyda­rze­nia kulturalne. 

Realizujemy zamówienia na terenie całego kraju.
Aby otrzymać wycenę na realizację prosimy o wysłanie formularza, zapytanie mailowe lub kontakt telefoniczny. Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00 Zapraszamy do współpracy!

Kontakt