Dlaczego reklama na billboardach jest skuteczna?

pusty billboard

Bil­l­bo­ar­dy – obok gablot czy słu­pów rekla­mo­wych, sta­no­wią nie­zmien­nie jeden z naj­po­pu­lar­niej­szych nośni­ków rekla­my zewnętrz­nej. Nowo­cze­sne bil­l­bo­ar­dy spo­ty­ka­my naj­czę­ściej w for­mie tabli­cy wiel­ko­for­ma­to­wej z oświe­tle­niem zewnętrz­nym lub wewnętrz­nym. Co decy­du­je o sku­tecz­no­ści bil­l­bo­ar­du jako nośni­ka rekla­my out­do­oro­wej? Odpowiadamy!

Jakie cechy decydują o skuteczności billboardu jako nośnika reklamy zewnętrznej?

Bil­l­bo­ard to jeden z naj­star­szych, a zara­zem naj­po­pu­lar­niej­szych nośni­ków rekla­my. Duży roz­miar nośni­ka, odpo­wied­nia loka­li­za­cja, a przede wszyst­kim przy­cią­ga­ją­ce wzrok hasła i gra­fi­ki spra­wia­ją, że tablic wiel­ko­for­ma­to­wych nie spo­sób nie zauwa­żyć. Z cze­go wyni­ka sku­tecz­ność billboardu?

  1. Bil­l­bo­ar­du nie moż­na pomi­nąć czy przescrollować

Jed­ną z naj­istot­niej­szych zalet rekla­my na bil­l­bo­ar­dzie jest fakt, iż nie moż­na jej wyłą­czyć czy prze­wi­nąć, jak w przy­pad­ku rekla­my TV lub reklam w Internecie.

  1. Bil­l­bo­ard dzia­ła 24h/dobę

Rekla­ma umiesz­czo­na na bil­l­bo­ar­dzie dzia­ła bez prze­rwy, 24 godzi­ny na dobę. Dla­te­go, pomi­mo sto­sun­ko­wo zwię­złe­go i krót­kie­go (w porów­na­niu do innych form rekla­my) prze­sła­nia, rekla­ma na bil­l­bo­ar­dzie nie tyl­ko przy­cią­ga wzrok, ale też zosta­je w pamię­ci na dłużej.

  1. Bil­l­bo­ard docie­ra do ogrom­nej licz­by poten­cjal­nych klientów

Bil­l­bo­ar­dy umiesz­czo­ne w róż­nych czę­ściach mia­sta lub przy czę­sto uczęsz­cza­nych dro­gach, któ­ry­mi każ­de­go dnia poru­sza­ją się tysią­ce ludzi, umoż­li­wia­ją fir­mom dotar­cie do ogrom­nej licz­by poten­cjal­nych klientów. 

  1. Bil­l­bo­ard nie wyma­ga cią­głe­go inwestowania

Bil­l­bo­ard nie wyma­ga cią­głe­go inwe­sto­wa­nia w kolej­ne kam­pa­nie – dobrze zapro­jek­to­wa­ny bil­l­bo­ard rekla­mo­wy posłu­ży fir­mie przez dłu­gi czas. Odpo­wied­ni pro­jekt gra­ficz­ny bil­l­bo­ar­du będzie wpły­wał na wzrost świa­do­mo­ści mar­ki, przy sto­sun­ko­wo niskich kosztach.