Czym jest tablica reklamowa? Budowlą, czy obiektem małej architektury?

tablica reklamowa na tle nieba

Tabli­ce rekla­mo­we wol­no­sto­ją­ce, trwa­le powią­za­ne z grun­tem zgod­nie z zapi­sa­mi Pra­wa budow­la­ne­go sta­no­wią budow­le. Do mon­ta­żu gablot rekla­mo­wych koniecz­ne jest zatem pozwo­le­nie na budo­wę. Przez budow­lę nale­ży rozu­mieć każ­dy obiekt, któ­ry nie jest budyn­kiem ani ele­men­tem małej archi­tek­tu­ry. Osob­ną kate­go­rię sta­no­wią urzą­dze­nia rekla­mo­we nie­zwią­za­ne w spo­sób trwa­ły z grun­tem – wów­czas do posta­wie­nia nośni­ka rekla­my wystar­czy zgło­sze­nie. Do tej kate­go­rii zali­cza­ne są urzą­dze­nia prze­no­śne o małych gaba­ry­tach, któ­re nie mają fun­da­men­tów ani kon­struk­cji nośnej.

Tablice reklamowe kwalifikowane jako budowle

Defi­ni­cja rekla­my zosta­ła zwar­ta w usta­wie o dro­gach publicz­nych. Zgod­nie z nią za rekla­mę uwa­ża się nośnik infor­ma­cji rekla­mo­wych zawie­ra­ją­cy typo­we dla budow­li ele­men­ty, czy­li fun­da­men­ty i kon­struk­cję nośną. Są to budow­le w spo­sób trwa­ły łączo­ne z grun­tem, budo­wa­ne na pod­sta­wie pozwo­le­nia na budo­wę. Budow­la­mi są kon­struk­cje reklam wiel­ko­for­ma­to­wych, a do ich mon­ta­żu w pobli­żu dróg, koniecz­na może być zgo­da zarządcy.

Czy tablice reklamowe mogą być elementem małej architektury miejskiej?

Tabli­ce rekla­mo­we mogą być kwa­li­fi­ko­wa­ne do małej archi­tek­tu­ry – dosko­na­łym tego przy­kła­dem są wia­ty przy­stan­ko­we, kosze, gablo­ty infor­ma­cyj­ne oraz róż­ne ele­men­ty infra­struk­tu­ry ogro­do­wej. Z zało­że­nia obiek­ty małej archi­tek­tu­ry mają słu­żyć rekre­acji i utrzy­ma­niu porząd­ku. A zatem tabli­ca rekla­mo­wa może być ele­men­tem małej archi­tek­tu­ry ogro­do­wej wte­dy, gdy peł­ni jesz­cze jakiś funk­cję poza rekla­mo­wy­mi. W takim przy­pad­ku obo­wią­zu­je uprosz­czo­na pro­ce­du­ra i rekla­mę moż­na sta­wiać na pod­sta­wie zgło­sze­nia. Ta sama ścież­ka obo­wią­zu­je przy mon­ta­żu reklam na budynkach.