Cechy dobrej reklamy zewnętrznej

billboard na tle nieba

Rekla­ma zewnętrz­na, zwa­na tak­że rekla­mą out­do­oro­wą, może zna­czą­co zwięk­szyć roz­po­zna­wal­ność danej mar­ki, a co za tym idzie – tak­że sprze­daż ofe­ro­wa­nych przez dane przed­się­bior­stwo towa­rów lub usług. Warun­kiem sku­tecz­no­ści rekla­my out­do­oro­wej jest jed­nak wła­ści­we jej zapla­no­wa­nie i skon­stru­owa­nie. Jaki­mi cecha­mi powin­na wyróż­niać się dobra rekla­ma zewnętrz­na? Jakie warun­ki powin­na speł­niać rekla­ma? Na to pyta­nie odpo­wie­my w dzi­siej­szym wpisie.

Rodzaje reklamy zewnętrznej

Wśród naj­po­pu­lar­niej­szych rodza­jów rekla­my out­do­oro­wej wymie­nić możemy:

  • rekla­my wielkoformatowe,
  • gablo­ty reklamowe,
  • słu­py reklamowe,
  • rekla­my na wia­tach przy­stan­ko­wych.

Najważniejsze cechy skutecznej reklamy zewnętrznej

By rekla­ma out­do­oro­wa, jak pla­kat, bil­l­bo­ard czy tabli­ca rekla­mo­wa, speł­nia­ła swo­ją funk­cję, a przy tym była wyso­ce sku­tecz­na, musi cha­rak­te­ry­zo­wać się zbio­rem okre­ślo­nych cech. Nie ma mowy o sku­tecz­nej rekla­mie, jeśli nie zosta­ną speł­nio­ne nastę­pu­ją­ce warunki:

  1. Odpo­wied­nia lokalizacja

Jed­ną z naj­istot­niej­szych cech dobrej rekla­my out­do­oro­wej jest wła­ści­wa loka­li­za­cja. Ofer­ty pasz czy czę­ści rol­ni­czych zapew­ne nie speł­nią swo­jej funk­cji w cen­trach dużych miast, zaś bil­l­bo­ard rekla­mu­ją­cy nie­wiel­ki, miej­ski samo­chód nie­ko­niecz­nie będzie atrak­cyj­ny dla miesz­kań­ca wsi.

  1. Atrak­cyj­na treść

Aby komu­ni­kat rekla­mo­wy był sku­tecz­ny, musi być przede wszyst­kim atrak­cyj­ny dla odbior­cy. Dobra rekla­ma zewnętrz­na cha­rak­te­ry­zu­je się krót­kim i zwię­złym, a jed­no­cze­śnie jasnym prze­ka­zem. Prze­kaz rekla­mo­wy powi­nien jed­nak nie tyl­ko dotrzeć do odbior­cy, ale też zostać w jego pamię­ci na dłużej.

  1. Dobra widocz­ność

Odpo­wied­nio zapro­jek­to­wa­na rekla­ma zewnętrz­na umiesz­czo­na we wła­ści­wym miej­scu, wzbu­dza ogrom­ne zain­te­re­so­wa­nie poten­cjal­nych klien­tów, a co za tym idzie – wyróż­nia się dużą siłą oddziaływania.