Budowa konstrukcji reklamowej. Co warto wiedzieć?

reklamy na przystankach

Kon­struk­cje rekla­mo­we to świet­ny spo­sób na pro­mo­cję fir­my lub pro­duk­tu. Są one widocz­ne z dale­ka i poma­ga­ją zare­kla­mo­wać usłu­gi firm w prze­strze­ni miejskiej.

Struk­tu­ry rekla­mo­we wystę­pu­ją w wie­lu kształ­tach i roz­mia­rach. Mogą to być duże bil­l­bo­ar­dy, bane­ry, fla­gi lub pod­świe­tla­ne zna­ki. Rodzaj kon­struk­cji będzie zale­żeć od loka­li­za­cji, wiel­ko­ści rekla­my, budże­tu i innych czyn­ni­ków. War­to wie­dzieć, że ist­nie­ją róż­ne rodza­je mate­ria­łów uży­wa­nych do budo­wy struk­tur rekla­mo­wych – w NREGAL pro­du­ku­je­my kon­struk­cje rekla­mo­we ze stali.

Materiały i koszty budowy

Koszt budo­wy kon­struk­cji rekla­mo­wej będzie zale­żał od rodza­ju budo­wa­nej kon­struk­cji i uży­tych mate­ria­łów. Ponad­to koszt może rów­nież obej­mo­wać kosz­ty pra­cy dla insta­la­cji, jak rów­nież wszel­kie dodat­ko­we funk­cje, takie jak oświe­tle­nie lub sys­te­my dźwię­ko­we. Wyko­nu­je­my kon­struk­cje sta­lo­we — są to trwa­łe i lek­kie kon­struk­cje rekla­mo­we, łatwe w mon­ta­żu i demon­tażu. Wyko­nu­je­my tak­że kon­struk­cje reklam wiel­ko­for­ma­to­wych. Ofe­ru­je­my pro­jek­to­wa­nie i pro­duk­cję kon­struk­cji rekla­mo­wych na zamó­wie­nie. Zespół pro­jek­to­wy i pro­duk­cyj­ny pra­cu­je ści­śle z klien­ta­mi, aby dosto­so­wać kon­struk­cje do ich indy­wi­du­al­nych potrzeb i wymagań.

Potencjalne zagrożenia i przepisy

Pod­czas budo­wy kon­struk­cji rekla­mo­wej waż­ne jest, aby roz­wa­żyć poten­cjal­ne ryzy­ko, takie jak wan­da­lizm lub uszko­dze­nia pogo­do­we. Wyko­nu­je­my kon­struk­cje rekla­mo­we ide­al­nie dopa­so­wa­ne do miej­sca eks­po­zy­cji i wystę­pu­ją­cych czyn­ni­ków. Waż­ne jest rów­nież, aby spraw­dzić lokal­ne prze­pi­sy doty­czą­ce kon­struk­cji rekla­mo­wych, ponie­waż nie­któ­re obsza­ry mogą mieć ogra­ni­cze­nia doty­czą­ce wiel­ko­ści lub umiesz­cze­nia. Dodat­ko­wo nie­któ­re obsza­ry mogą wyma­gać pozwo­leń na insta­la­cję lub wyma­gać speł­nie­nia okre­ślo­nych stan­dar­dów bezpieczeństwa.