Blog - strona 2

Cechy dobrej reklamy zewnętrznej

Rekla­ma zewnętrz­na, zwa­na tak­że rekla­mą out­do­oro­wą, może zna­czą­co zwięk­szyć roz­po­zna­wal­ność danej mar­ki, a co za tym idzie – tak­że sprze­daż ofe­ro­wa­nych przez dane przed­się­bior­stwo towa­rów lub usług. Warun­kiem sku­tecz­no­ści rekla­my out­do­oro­wej jest jed­nak wła­ści­we jej zapla­no­wa­nie i skon­stru­owa­nie. Jaki­mi cecha­mi powin­na wyróż­niać się dobra rekla­ma zewnętrz­na? Jakie warun­ki powin­na speł­niać rekla­ma? Na to pyta­nie odpowiemy […]

Czytaj dalej

Dlaczego reklama na billboardach jest skuteczna?

Bil­l­bo­ar­dy – obok gablot czy słu­pów rekla­mo­wych, sta­no­wią nie­zmien­nie jeden z naj­po­pu­lar­niej­szych nośni­ków rekla­my zewnętrz­nej. Nowo­cze­sne bil­l­bo­ar­dy spo­ty­ka­my naj­czę­ściej w for­mie tabli­cy wiel­ko­for­ma­to­wej z oświe­tle­niem zewnętrz­nym lub wewnętrz­nym. Co decy­du­je o sku­tecz­no­ści bil­l­bo­ar­du jako nośni­ka rekla­my out­do­oro­wej? Odpo­wia­da­my! Jakie cechy decy­du­ją o sku­tecz­no­ści bil­l­bo­ar­du jako nośni­ka rekla­my zewnętrz­nej? Bil­l­bo­ard to jeden z naj­star­szych, a zarazem […]

Czytaj dalej