Blog

Dlaczego warto reklamować się na przystankach autobusowych i tramwajowych?

Rekla­ma na przy­stan­kach auto­bu­so­wych i tram­wa­jo­wych to jeden z naj­sku­tecz­niej­szych spo­so­bów dotar­cia do sze­ro­kiej gru­py odbior­ców. Dzię­ki swo­jej widocz­no­ści oraz moż­li­wo­ściom kre­atyw­ne­go wyko­rzy­sta­nia prze­strze­ni, tego typu rekla­ma może sku­tecz­nie przy­cią­gnąć uwa­gę prze­chod­niów i pasa­że­rów komu­ni­ka­cji miej­skiej.  Wyso­ka fre­kwen­cja i róż­no­rod­ność odbior­ców Przy­stan­ki auto­bu­so­we i tram­wa­jo­we to miej­sca, przez któ­re codzien­nie prze­cho­dzi wie­le osób. W związku […]

Czytaj dalej

Jak wybrać najlepszą lokalizację na reklamę zewnętrzną?

Wybór ide­al­nej loka­li­za­cji na rekla­mę zewnętrz­ną jest klu­czo­wy dla suk­ce­su każ­dej kam­pa­nii rekla­mo­wej. Rekla­ma musi być widocz­na, atrak­cyj­na i przy­cią­gać uwa­gę poten­cjal­nych klien­tów. W niniej­szym arty­ku­le omó­wi­my, jakie czyn­ni­ki nale­ży wziąć pod uwa­gę, aby wybrać naj­lep­szą loka­li­za­cję na rekla­mę zewnętrz­ną oraz jakie rodza­je nośni­ków rekla­mo­wych war­to roz­wa­żyć. Zna­cze­nie ana­li­zy ruchu Przede wszyst­kim, war­to zwró­cić uwagę […]

Czytaj dalej

Budowa konstrukcji reklamowej. Co warto wiedzieć?

Kon­struk­cje rekla­mo­we to świet­ny spo­sób na pro­mo­cję fir­my lub pro­duk­tu. Są one widocz­ne z dale­ka i poma­ga­ją zare­kla­mo­wać usłu­gi firm w prze­strze­ni miej­skiej. Struk­tu­ry rekla­mo­we wystę­pu­ją w wie­lu kształ­tach i roz­mia­rach. Mogą to być duże bil­l­bo­ar­dy, bane­ry, fla­gi lub pod­świe­tla­ne zna­ki. Rodzaj kon­struk­cji będzie zale­żeć od loka­li­za­cji, wiel­ko­ści rekla­my, budże­tu i innych czyn­ni­ków. War­to wiedzieć, […]

Czytaj dalej

Wiaty przystankowe jako nośnik reklamy

Sku­tecz­ny nośnik rekla­my to taki, któ­ry umoż­li­wia dotar­cie do duże­go gro­na klien­tów. Dokład­nie takie są wia­ty przy­stan­ko­we, któ­re zwy­kle znaj­du­ją się przy ruchli­wych uli­cach i każ­de­go dnia korzy­sta z nich spo­ro osób. Rekla­ma na przy­stan­kach na sta­łe wpi­sa­ła się w kra­jo­braz pol­skich miast i nie tyl­ko. Nic nie wska­zu­je na to, aby popu­lar­ność wiat reklamowych […]

Czytaj dalej

Jakie biznesy najlepiej reklamują się poprzez billboardy?

Rekla­ma OOH, czy­li Out Of Home jest bar­dzo sku­tecz­ną for­mą i z roku na rok zdo­by­wa nowe gro­no zwo­len­ni­ków. Bil­l­bo­ard zamon­to­wa­ny w odpo­wied­nim miej­scu przy­cią­gnie uwa­gę i dotrze do spo­rej licz­by odbior­ców. Jest to zatem bar­dzo dobry spo­sób na zbu­do­wa­nie roz­po­zna­wal­no­ści mar­ki na ryn­ku lokal­nym oraz wykre­owa­nie wize­run­ku pro­fe­sjo­nal­ne­go przed­się­bior­stwa. Bil­l­bo­ar­dy naj­czę­ściej wyko­nu­je­my dla: Firm usługowych […]

Czytaj dalej

Czym jest tablica reklamowa? Budowlą, czy obiektem małej architektury?

Tabli­ce rekla­mo­we wol­no­sto­ją­ce, trwa­le powią­za­ne z grun­tem zgod­nie z zapi­sa­mi Pra­wa budow­la­ne­go sta­no­wią budow­le. Do mon­ta­żu gablot rekla­mo­wych koniecz­ne jest zatem pozwo­le­nie na budo­wę. Przez budow­lę nale­ży rozu­mieć każ­dy obiekt, któ­ry nie jest budyn­kiem ani ele­men­tem małej archi­tek­tu­ry. Osob­ną kate­go­rię sta­no­wią urzą­dze­nia rekla­mo­we nie­zwią­za­ne w spo­sób trwa­ły z grun­tem – wów­czas do posta­wie­nia nośni­ka reklamy […]

Czytaj dalej

Rodzaje i nośniki reklamy zewnętrznej

Rekla­ma zewnętrz­na to jed­na z naj­po­pu­lar­niej­szych i naj­bar­dziej roz­po­zna­wal­nych form pro­mo­cji, któ­ra od lat poma­ga przed­się­bior­stwom dotrzeć do sze­ro­kiej gru­py odbior­ców. Dzię­ki róż­no­rod­no­ści nośni­ków i form rekla­my dosto­so­wa­nych do potrzeb miej­skie­go śro­do­wi­ska moż­na sku­tecz­nie przy­cią­gnąć uwa­gę poten­cjal­nych klien­tów. Co mamy do wybo­ru? Słu­py ogło­sze­nio­we Słu­py umiesz­cza­ne są zarów­no w cen­trum mia­sta, jak i na przedmieściach, […]

Czytaj dalej

Słupy reklamowe, jako współczesny element przestrzeni miejskiej

Ser­decz­nie wita­my wszyst­kich klien­tów na naszym blo­gu. Został on stwo­rzo­ny żeby przy­bli­żyć naszą dzia­łal­ność. Znaj­dziesz tu arty­ku­ły przed­sta­wia­ją­ce ofe­ro­wa­ne przez nas pro­duk­ty oraz świad­czo­ne usłu­gi. Zachę­ca­my do lektury!

Czytaj dalej

Jak stworzyć skuteczną reklamę zewnętrzną?

Two­rze­nie efek­tyw­nych i anga­żu­ją­cych reklam to klucz do suk­ce­su w pro­mo­cji mar­ki lub pro­duk­tu. Rekla­ma zewnętrz­na, zna­na rów­nież jako out­do­or adver­ti­sing, jest jed­nym z naj­bar­dziej popu­lar­nych i sku­tecz­nych typów pro­mo­cji. W tej kate­go­rii moż­na wyróż­nić mię­dzy inny­mi bil­l­bo­ar­dy, city­li­ghts, przy­stan­ki auto­bu­so­we czy rekla­my na pojaz­dach komu­ni­ka­cji miejskiej.

Czytaj dalej

Jakie są zalety wykorzystania gablot reklamowych?

Pod­świe­tla­ne Gablo­ty rekla­mo­we CLP spo­tkać moż­na w wie­lu róż­nych miej­scach w prze­strze­ni publicz­nej. City Light Poster dosko­na­le kom­po­nu­ją się z infra­struk­tu­rą nowo­cze­snych miast i sta­no­wią ele­ment zin­te­gro­wa­ny z małą archi­tek­tu­rą miej­ską, na przy­kład wia­ta­mi przy­stan­ko­wy­mi. Gablo­ty CLP wystę­pu­ją tak­że w wer­sji wol­no­sto­ją­cej i naścien­nej, a dzię­ki pod­świe­tle­niu rekla­ma jest widocz­na o każ­dej porze dnia i […]

Czytaj dalej