słu­py
rekla­mo­we
model pod­świe­tla­ny sawa


słu­py
rekla­mo­we
typ pod­świe­tla­ny


słu­py
rekla­mo­we
typ pod­świe­tla­ny
Poprzed­ni
Następ­ny


słu­py reklamowe
typ pod­świe­tla­ny sawa


słu­py reklamowe
typ pod­świe­tla­ny


słu­py reklamowe
typ pod­świe­tla­ny
Poprzed­ni
Następ­ny
Fir­ma NR EGAL jest jed­nym z wio­dą­cych pro­du­cen­tów nowo­cze­snych nośni­ków rekla­mo­wych na ryn­ku polskim. 
Spe­cja­li­zu­je­my się w two­rze­niu słu­pów i gablot rekla­mo­wych, wiat przy­stan­ko­wych oraz wielko–formatowych nośni­ków reklamowych. 
Oprócz wła­snych pro­jek­tów two­rzy­my rów­nież kon­struk­cje pod indy­wi­du­al­ne, nie­stan­dar­do­we zamówienia. 
Posia­da­my wyso­ko zaawan­so­wa­ny tech­no­lo­gicz­nie zakład pro­duk­cyj­ny oraz doświad­czo­ny zespół projektowy. 
100  +

Ponad 1500 realizacji w kraju i za granicą

+

Jesteśmy obecni w ponad 100 miastach i miejscowościach

+

Ponad 35 lat doświadczenia na rynku

Wpro­wa­dza­my nowo­cze­sne roz­wią­za­nia tech­no­lo­gicz­ne, posia­da­my dopra­co­wa­ną tech­no­lo­gię cyn­ko­wa­nia ognio­we­go oraz wła­sny sys­tem napi­na­nia winy­li. Nasze pro­duk­ty cha­rak­te­ry­zu­je funk­cjo­nal­ność, wyso­ka este­ty­ka, gwa­ran­cja bezpieczeństwa. 
Cie­szy­my się uzna­niem wśród naszych sta­łych klien­tów oraz nie­po­szla­ko­wa­ną repu­ta­cją w obsza­rze usług rekla­my wiel­ko­for­ma­to­wej, kon­struk­cji estra­do­wych, obiek­tów uży­tecz­no­ści publicz­nej, wiat rekla­mo­wych etc. 

Zaufali nam m.in.

Realizujemy zamówienia na terenie całego kraju.
Aby otrzymać wycenę na realizację prosimy o wysłanie formularza, zapytanie mailowe lub kontakt telefoniczny. Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00 Zapraszamy do współpracy!

Kontakt