słu­py
rekla­mo­we
model pod­świe­tla­ny sawa


słu­py
rekla­mo­we
typ pod­świe­tla­ny


słu­py
rekla­mo­we
typ pod­świe­tla­ny
Poprzed­ni
Następ­ny


słu­py reklamowe
typ pod­świe­tla­ny sawa


słu­py reklamowe
typ pod­świe­tla­ny


słu­py reklamowe
typ pod­świe­tla­ny
Poprzed­ni
Następ­ny
Fir­ma NR EGAL jest jed­nym z wio­dą­cych pro­du­cen­tów nowo­cze­snych nośni­ków rekla­mo­wych na ryn­ku polskim. 
Spe­cja­li­zu­je­my się w two­rze­niu słu­pów i gablot rekla­mo­wych, wiat przy­stan­ko­wych oraz wielko–formatowych nośni­ków reklamowych. 

Producent nośników reklamowych w Warszawie

Oprócz wła­snych pro­jek­tów two­rzy­my rów­nież kon­struk­cje pod indy­wi­du­al­ne, nie­stan­dar­do­we zamówienia. 
Posia­da­my wyso­ko zaawan­so­wa­ny tech­no­lo­gicz­nie zakład pro­duk­cyj­ny oraz doświad­czo­ny zespół projektowy. 

NR EGAL w liczbach

100  +

Ponad 1500 realizacji w kraju i za granicą

+

Jesteśmy obecni w ponad 100 miastach i miejscowościach

+

Ponad 35 lat doświadczenia na rynku

Dlaczego warto z nami współpracować?

Zamów u nas tabli­cę a my dobie­rze­my naj­lep­szą tech­no­lo­gię pro­duk­cji! Jeste­śmy spe­cja­li­sta­mi w dzie­dzi­nie reklam pod­świe­tla­nych i ele­men­tów małej archi­tek­tu­ry miej­skiej, któ­re coraz czę­ściej peł­nią nie tyl­ko funk­cję użyt­ko­wą, ale tak­że mar­ke­tin­go­wą. Rekla­ma musi być atrak­cyj­na wizu­al­nie i sku­tecz­nie przy­cią­gać uwa­gę oraz dobrze współ­grać z oto­cze­niem, a w NR EGAL dosko­na­le zda­je­my sobie z tego sprawę. 
Wpro­wa­dza­my nowo­cze­sne roz­wią­za­nia tech­no­lo­gicz­ne, posia­da­my dopra­co­wa­ną tech­no­lo­gię cyn­ko­wa­nia ognio­we­go oraz wła­sny sys­tem napi­na­nia winy­li. Nasze pro­duk­ty cha­rak­te­ry­zu­je funk­cjo­nal­ność, wyso­ka este­ty­ka, gwa­ran­cja bezpieczeństwa. 
Cie­szy­my się uzna­niem wśród naszych sta­łych klien­tów oraz nie­po­szla­ko­wa­ną repu­ta­cją w obsza­rze usług rekla­my wiel­ko­for­ma­to­wej, kon­struk­cji estra­do­wych, obiek­tów uży­tecz­no­ści publicz­nej, wiat rekla­mo­wych etc. 

Zaufali nam m.in.

Jako pro­du­cent tablic wiel­ko­for­ma­to­wych podej­mie­my się każ­de­go zle­ce­nia i stwo­rzy­my indy­wi­du­al­ny pro­jekt zgod­ny z zale­ce­nia­mi zama­wia­ją­ce­go i spe­cy­ficz­ny­mi warun­ka­mi lokal­ny­mi. Tabli­ce wiel­ko­for­ma­to­we powsta­ją na solid­nej i sta­bil­nej sta­lo­wej kon­struk­cji nośnej i mogą być pod­świe­tla­ne od zewnątrz lub od wewnątrz. Wyko­nu­je­my tak­że tabli­ce rekla­mo­we na kra­tow­ni­cach, czy­li kon­struk­cjach nie­zwią­za­nych spo­sób trwa­ły z grun­tem, któ­re moż­na w łatwy i szyb­ki spo­sób zde­mon­to­wać oraz prze­nieść w inne miej­sce.

Oświetlamy przestrzeń miast

CLP to City Light Poster, czy­li rekla­ma pod­świe­tla­na, któ­ra dosko­na­le wpi­su­je się w prze­strzeń ruchli­wych cen­trów miast. Sku­tecz­na rekla­ma to taka, któ­ra przy­cią­ga uwa­gę, a obok naszych gablot, tablic i słu­pów z pod­świe­tle­niem cięż­ko jest przejść obo­jęt­nie. Pod­świe­tla­ne rekla­my widocz­ne są z dale­ka o każ­dej porze dnia i nocy. City Light Poster dosko­na­le spraw­dza się na wia­tach przy­stan­ko­wych oraz w oko­li­cach ruchli­wych trak­tów komu­ni­ka­cyj­nych, a tak­że na tere­nach zie­le­ni. Do pod­świe­tla­nych słu­pów rekla­mo­wych może­my zamon­to­wać pane­le foto­wol­ta­icz­ne, któ­re zapew­nią wystar­cza­ją­cą ilość ener­gii elek­trycz­nej, aby rekla­ma świe­ci­ła się przez 24 godzi­ny na dobę. 
Realizujemy zamówienia na terenie całego kraju.
Aby otrzymać wycenę na realizację prosimy o wysłanie formularza, zapytanie mailowe lub kontakt telefoniczny. Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00 Zapraszamy do współpracy!

Kontakt